Dowiedz się o Instytucji

Źródło finansowania

Działalność Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, związaną z wdrażaniem działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko, jest finansowana w ramach trzech projektów:

„Wsparcie zatrudnienia w 2021 r. w sektorze energetyka”

Projekt realizowany jest z POPT 2014 – 2020 w ramach I Osi priorytetowej: Zasoby ludzkie Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia. Głównym celem projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich gwarantujących sprawne działanie systemu realizacji Umowy Partnerstwa. Działanie przewiduje finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników sektora energetyka zaangażowanych w realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem umożliwienia płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania. Projekt pozwoli na zagwarantowanie stabilności zatrudnienia, na zahamowanie procesu rotacji, znacząco wpłynie na podniesienie jakości zasobów ludzkich co jest koniecznym warunkiem dla efektywnej realizacji polityki spójności w latach 2014-2020.

Wartość projektu ogółem: 4 600 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 910 000 PLN

 „Plan Działań sektora energetyki na lata 2021-2023 INiG-PIB”

Celem projektu jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu.
W ramach projektu finansowane będą wydatki niezbędne dla prawidłowego wdrażania POIiŚ 2014-2020, w tym m.in. wydatki na: zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, delegacje służbowe pracowników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zakup wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych, telefonów, ruterów, usługi pocztowe, kurierskie i teleinformatyczne, media (ogrzewanie, prąd, woda, odpady komunalne), analizy, ekspertyzy, doradztwo specjalistyczne, organizację procesu naboru projektów i ocenę wniosków o dofinansowanie, zakup prasy, okulary dla pracowników, archiwizację dokumentów, zakup podpisów elektronicznych, konserwację, utrzymanie i naprawę sprzętu, zakup systemu informatycznego do elektronicznego obiegu dokumentów.

Wartość projektu ogółem: 1 600 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 360 000 PLN

 

XII oś priorytetowa Pomoc techniczna REACT-EU

Celem projektu jest sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Instytucji Wdrażającej (INiG – PIB) zaangażowanych w realizację zadań w ramach XI osi priorytetowej Programu  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) oraz wydatków rzeczowych dotyczących wdrażania XI osi priorytetowej POIiŚ.

Wartość projektu ogółem: 167 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 141 950 PLN

 

Rola Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego we wdrażaniu Funduszy Europejskich

W dniu 17 grudnia 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym (INiG – PIB) a Ministerstwem Gospodarki (obecnie Ministerstwem Energii) w sprawie realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Na podstawie tego porozumienia INiG – PIB pełni obecnie rolę Instytucji Wdrażającej.

Porozumienie obejmuje realizację projektów:

 • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart;
 • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej o napięciu nie mniejszym niż 110kV z wykorzystaniem funkcjonalności smart;
 • budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
 • przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

 

 

Zadania realizowane przez INiG – PIB:

Działania w zakresie przygotowania i oceny projektów:
 • monitorowanie przygotowania projektów umieszczonych na „Liście Projektów Zidentyfikowanych”;
 • przyjmowanie i ocena wniosków;
 • przyjmowanie i ocena wniosków składnych w procedurze konkursowej oraz przekazywanie wyników oceny do Instytucji Pośredniczącej, zawieranie umów z beneficjentami.
Działania w zakresie działań kontrolnych:
 • przygotowanie planu kontroli u beneficjentów na dany rok kalendarzowy,
 • przeprowadzanie kontroli projektów,
 • sporządzanie i przekazywanie informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami do Instytucji Pośredniczącej,
 • wykrywanie wszelkich nieprawidłowości.
Działania w zakresie kontroli zawierania umów:
 •  przeprowadzenie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, weryfikacji spełnienia przez potencjalnego beneficjenta wymogów gotowości procedur w zakresie zamówień,
 •  sporządzanie planów kontroli i sprawozdań z wykonania planów kontroli,
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej (tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz zaproszenia do złożenia ofert),
 • kontrola prowadzenia postępowania od jego wszczęcia w zakresie poprawności stosowania procedur w zakresie zamówień,
 • kontrola zawartych umów oraz kontrola prawidłowości zawierania aneksów do umów.
Działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów:
 • bieżące monitorowanie realizacji projektów,
 • sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych z realizacji działań,
 • przekazywanie IP informacji dotyczących postępów finansowych,
 • monitorowanie rezultatów i oddziaływań do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów.
Działania związane z zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu:
 • prowadzenie systemu księgowego rejestrującego każdą operację związaną z przekazywaniem środków na realizację projektów,
 • przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność,
 • zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów,
 • dokonywanie płatności zaliczkowych, pośrednich/końcowych na rzecz beneficjentów,
 • odzyskiwanie i zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych od beneficjentów,
 • przesyłanie do Instytucji Pośredniczącej zbiorczego zestawienia wszystkich operacji finansowych.
Działania w zakresie informacji i promocji:
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
 • informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
 • monitorowanie i kontrolowanie wypełniania przez beneficjentów obowiązków informacyjnych,
 • przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów.