Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej działania 7.1 i 11.2 Programu Infrastruktura i Środowisko, przeprowadza nabór wniosków dla projektów znajdujących się na Liście Projektów Zidentyfikowanych. Poniżej udostępniamy wszystkie niezbędne do aplikowania o środki unijne z działania 7.1 i działania 11.2  POIiŚ dokumenty tj. wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz regulamin naboru zawierający zestawienie załączników wraz z wzorami oświadczeń.

Dokumenty niezbędne do aplikowania o środki unijne z działania 7.1 POIiŚ – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 

Dokumenty niezbędne do aplikowania o środki unijne z działania 11.2 POIiŚ – Wsparcie inteligentnej infrastruktury gazowej na potrzeby transformacji energetycznej

Listy projektów wybranych do dofinansowania

działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii (pdf)
działanie 11.2 Wsparcie inteligentnej infrastruktury gazowej na potrzeby transformacji energetycznej (pdf)