Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi są na bieżąco aktualizowane

2024-03-21 Odpowiedzi na pytania ws. funkcjonowania Bazy Konkurencyjności

Pytanie nr 1

 • W przypadku ogłoszenia postępowania w BK2021 w odpowiedzi na konkretny nabór, a ostatecznie złożenie wniosku o dofinansowanie i uzyskanie wsparcia w ramach innego działania/ programu, IP uzna poprawność ogłoszenia postępowania o udzieleniu zamówienia i spełnianie wytycznych kwalifikowalności (Podrozdział 3.2)?

Tak, z zastrzeżeniem pozostałych warunków kwalifikowalności.
Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne) nie odnoszą się do konieczności podawania w ogłoszeniu numeru naboru. Wiele postępowań o udzielenie zamówienia ma szerokie spectrum – dotyczy kilku projektów lub przedsięwzięć nie dofinansowanych ze środków UE.

Pytanie nr 2

 • Czy nadal obowiązuje specjalny, wspólny nr naboru POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21, który został utworzony przed uruchomieniem pierwszych naborów w ramach perspektywy 2021-2027? Czy wnioskodawcy mogą z niego korzystać, jeśli planują ogłoszenie postępowania przed oficjalnym ogłoszeniem naboru wniosków?

Tak, przy czym rozwiązanie to można stosować jedynie do ogłoszenia właściwego regulaminu wyboru projektów (por. pkt 5 sekcji 3.2.3 Wytycznych). Do czasu uruchomienia pierwszych naborów w ramach nowej perspektywy , ogłoszenia te można zamieszczać pod specjalnie do tego dedykowanym, jednym wspólnym numerem naboru, tj. POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21. IW informuje na swojej stronie internetowej o rozpoczętych już naborach.

Pytanie nr 3

 • Czy dokumenty poufne mogą być składane poza bazą BK2021?

Tak, wyjątkowo, na podstawie zapisów pkt. 2 lit. d) sekcji 3.2.3 Wytycznych, tj. gdy jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021. W takim przypadku odstąpienie od komunikacji za pośrednictwem BK2021 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikający z zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021.

Pytanie nr 4

 • Komunikacja przez BK jest obowiązkowa. To znaczy, że zarówno składanie ofert, jak i zadawanie pytań (i udzielanie odpowiedzi) powinno mieć miejsce właśnie przez BK2021 – przez zakładki „Oferty” oraz „Pytania”.

Komunikacja poprzez BK ma miejsce od publikacji ogłoszenia do upływu terminu składania ofert. „Oświadczenia” lub „dokumenty”, o których mowa w Wytycznych dotyczą etapu składania ofert (funkcjonalność BK pozwala załączyć „dokumenty” lub „oświadczenia” do oferty) i ewentualnego wyjaśniania treści ogłoszenia, nie dotyczą zaś wyjaśniania treści ofert (lub potwierdzania warunków udziału w postępowaniu). Po upłynięciu terminu składania ofert, komunikacja przez BK nie jest wymagana. Sposób komunikacji na tym etapie określa zamawiający wszczynając postępowanie. Zamawiający zapewnia odpowiednią archiwizację korespondencji w tym zakresie, która stanowi element dokumentacji postępowania i jest udostępniania właściwym instytucjom na potrzeby kontroli.

Pytanie nr 5

 • Kontekst
  Dokumenty niezbędne do umieszczenia wraz z ogłoszeniem „Załączniki” – w instrukcji została określona maksymalna ilość plików do 20. Z informacji uzyskanych z kokurencyjnosc@mfipr.gov.pl wynika, że każdy z plików może mieć maksymalną wielkość 25MB. Zdarzają się sytuacje, że przy dużych projektach objętość plików jest znacząco większa. W przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, gdzie dokumentacja projektowa niejednokrotnie przekracza wielkość 25MB, dzielenie jej na mniejsze pliki nie jest uzasadnione i nieprofesjonalne ze strony Zamawiającego, a także może zaburzyć jej integralność i czytelność. Wskazywanie w ogłoszeniu na stronie BK miejsca zamieszczania dokumentacji większej na stronie zamawiającego powoduje chaos dla wykonawców w prowadzonych postępowaniach. Brak możliwości załączania więcej niż 20 załączników jest również problematyczny, gdyż w znamienitej większości tych załączników jest więcej.
 • Czy istnieje możliwość zwiększenia wielkości jednego pliku?

W związku z limitem miejsca na załączniki w ogłoszeniu informujemy, że w przypadku braku miejsca na dodanie załączników, zamawiający może zamieścić je poza BK, np. na swojej stronie internetowej – a link do nich (dokładny) zamieścić w ogłoszeniu w BK2021.

Pytanie nr 6

 • Czy w przypadku awarii BK2021, gdy złożenie oferty w dniu, w którym upływa termin składania ofert za pośrednictwem Bazy jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, złożenie oferty może odbywać się za pośrednictwem innych środków komunikacji (np. maile, przez system zakupowy zamawiającego)?

Tak, o ile rozwiązanie takie było przewidziane w warunkach postępowania i zajdą okoliczności wskazane w pkt. 3 sekcji 3.2.3 Wytycznych. Beneficjent powinien wprowadzić rozwiązanie, które będzie uniemożliwiało zapoznanie się z treścią ofert przed ich oficjalnym otwarciem.

Pytanie nr 7

 • Czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawców, że nastąpiła awaria systemu BK2021 możliwe jest uzyskanie przez Zamawiającego od zespołu wsparcia technicznego informacji o rzeczywistych przyczynach niemożliwości złożenia oferty? Brak rzetelnej informacji w niniejszym zakresie powoduje, iż rozstrzygnięcie postępowania obarczone jest dużym ryzykiem.

W przypadku globalnej awarii Bazy Konkurencyjności na stronie pojawi się stosowny komunikat. Natomiast techniczne problemy jednostkowe każdorazowo rozwiązywane są na poziomie danego postępowania lub oferty. Zespół obsługi technicznej analizuje indywidualnie każdy zgłoszony problem, następnie, jeśli jest to możliwe, podaje rzeczywiste przyczyny problemu technicznego. Doświadczenie ostatnich kilkunastu miesięcy pokazuje jednak, że przyczyny niemożności złożenia oferty bardzo często leżą po stronie wykonawców i nie są wynikiem błędnego działania systemu.

Pytanie nr 8

 • Brak możliwości modyfikacji po opublikowaniu ogłoszenia w przypadku wprowadzenia modyfikacji treści w zakresie „Warunki, jakie musi spełniać oferent”.

Baza Konkurencyjności jest systemem, który wciąż się rozwija. Wprowadzane są do niego nowe moduły i funkcjonalności. IW otrzymała nieoficjalną informację, że zespół odpowiedzialny za rozwój Bazy rozważa zgłoszony postulat. Jeśli uzna tę funkcjonalność za niezbędną i będzie dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, postulowana modyfikacja zostanie wdrożona.

Pytanie nr 9

 • Brak powiadomień e-mail w przypadku wpływu korespondencji od Wykonawcy (w przypadku wielu postępowań, często trzeba się logować do każdego postępowania i sprawdzać, czy nic nie przyszło, by nie przeoczyć żadnej korespondencji – samo codzienne przejście przez właściwe moduły BK, aby sprawdzić korespondencję, i to kilkukrotnie w ciągu dnia, zajmuje bardzo dużo czasu).

IW otrzymała nieoficjalną informację, że system powiadomień oraz newsletter są kolejnym etapem prac rozwojowych aplikacji. Etap ten właśnie dobiega końca i wkrótce nowe funkcjonalności zostaną wdrożone do Bazy.

Pytanie nr 10

 • Brak możliwości wprowadzenia zmian/modyfikacji w ogłoszeniu przez kilku członków Komisji Przetargowej.

Z uwagi na budowę techniczną aplikacji przyjęto założenie, że dane ogłoszenie jest obsługiwane z jednego konta przypisanego do jednego użytkownika (jeden adres e-mail). Nie jest planowana zmiana w tym zakresie.

Pytanie nr 11

 • W przypadku zastosowania innego trybu niż otwarty, brak możliwości zawężenia dostępu do korespondencji i składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu przetargowym.

Ze względu na zasadę jawności postępowań IW nie widzi konieczności modyfikacji przyjętych w BK2021 rozwiązań. Jednocześnie należy wyjaśnić, że Wytyczne przewidują szereg wyjątków od wymogu stosowania zasady konkurencyjności (por. pkt. 1 i 2 sekcji 3.2.1 Wytycznych), w tym prowadzenia postępowania z wykorzystaniem BK2021. Prosimy także o zapoznanie się ze stanowiskiem IZ FEnIKS zawartym w pkt. 3 pisma z 23 lutego 2024 r. (znak: DPI-XI.6910.1.2024.EK, i.k.: 2624915), które udostępniamy tutaj, odnoszącym się do postępowań dwuetapowych (np. wzorowanych na przetargu ograniczonym – por. art. 140 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych).

Pytanie nr 12

 • Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 nie wskazują, co w sytuacji, gdy całe postępowanie jest prowadzone w BK i w dniu składania ofert z uwagi na problemy techniczne nie będzie możliwości złożenia w BK oferty przez Wykonawcę. Co w sytuacji gdy część oferentów złoży, a część nie będzie mogła tego zrobić. W przypadku problemów technicznych BK Zamawiający nie ma nawet możliwości poinformowania wykonawców o problemach, czy też wydłużeniu z tej przyczyny terminu składania ofert, gdyż Zamawiający nie ma żadnej możliwości w ingerencję platformy BK.

Sposób postępowania w ww. sytuacji należy opisać w warunkach postępowania. Możliwe wydaje się w szczególności wprowadzenie mechanizmu automatycznego przedłużania terminu, czy też umożliwienie złożenia oferty w inny sposób (por. odpowiedź na pytanie 6).

Pytanie nr 13

 • W ocenie OSD składanie ofert za pomocą platformy może rodzić nieprawidłowości, ryzyka, które później będą trudne do oceny przez kontrolerów pod względem przejrzystości prowadzonego postępowania.

Baza konkurencyjności została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić przejrzystość postępowania oraz wyeliminować wszelkie ryzyka. W naszej ocenie moduł do składania ofert oraz zadawania pytań nie rodzi żadnych nieprawidłowości – oferty mogą być złożone wyłącznie w czasie trwania postępowania; po upłynięciu terminu składania ofert wykonawcy nie mogą wykonać już żadnych czynności (edycja, złożenie, wycofanie oferty; zadawanie pytań). W czasie, kiedy ogłoszenia są aktywne, zamawiający nie widzi przesłanych ofert, co gwarantuje przejrzystość postępowania i równe traktowanie wykonawców. W przypadku zdefiniowania jakichś ryzyk przez zamawiającego, winien on, jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia, minimalizować je poprzez odpowiednie zapisy zawarte w ramach upublicznianych warunków postępowania.

Pytanie nr 14

 • Kontekst.
  OSD korzysta z tzw. dogrywek na swoich platformach zamówieniowych, których celem jest ulepszenie oferty pod względem najkorzystniejszej ceny. BK takiej funkcjonalności nie posiada, co uniemożliwia OSD uzyskanie oferty korzystnej ekonomicznie. Faktem jest, że wytyczne nie ograniczają takiej możliwości, co sugeruje (także z informacji INIG), że można to robić na własnej platformie zamówieniowej. Jednakże sprowadza się to do tego, że postępowanie jest prowadzone podwójnie, a w konsekwencji wymaga to większego nakładu pracy dla Zamawiającego, a dla Wykonawców wprowadza pewien chaos.
  Zamawiający sektorowi mają rozbudowane platformy na których prowadzone są postępowania przetargowe poniżej, jak i powyżej progu unijnego. Platformy zakupowe zapewniają przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Regulaminy udzielania zamówień stosowane w spółkach są także opiniowane przez odpowiednie instytucje pod względem zgodności z przepisami i zasadami. Postępowania w poprzedniej perspektywie finansowej prowadzone były na przedmiotowych platformach i Instytucje przyznające wsparcie nie miały zastrzeżeń co do ich funkcjonowania.
 • Czy – ze względu na wymienione wyżej uwagi i problemy związane z obsługą BK – istnieje przestrzeń do odstąpienia wobec dużych zamawiających sektorowych od wymogu pełnego stosowania BK, a ograniczenie tego wymogu jedynie do zamieszczenia ogłoszenia w BK.

IW nie przewiduje możliwości odstąpienia od wymogu pełnego stosowania Bazy Konkurencyjności przez beneficjentów (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Wytycznych). Prosimy także o zapoznanie się ze stanowiskiem IZ FEnIKS odnoszącym się do możliwości stosowania tzw. dogrywek, a zawartym w pkt. 1 pisma z 23 lutego 2024 r. (znak: DPI-XI.6910.1.2024.EK, i.k.: 2624915), które udostępniamy tutaj.

Pytanie nr 15

 • Kontekst.
  W związku z Sekcją 3.2.3. ust. 1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
  W omawianym przypadku przeprowadzono postępowanie dot. zawarcia umów ramowych w trakcie, którego zastosowano rygor wynikający z powyższego zapisu. W wyniku niniejszego postępowania wyłoniono dwóch Wykonawców z którymi planowane jest zawarcie umów ramowych. Po zawarciu umów ramowych należy przeprowadzać postępowania wykonawcze w celu udzielenia zamówienia konkretnemu wykonawcy. Zatem do zaciągnięcia zobowiązania dojdzie dopiero na etapie zawierania poszczególnych umów wykonawczych z Wykonawcami, z którymi uprzednio zawarto umowy ramowe.
  W tym miejscu pojawia się wątpliwość Zamawiającego odnośnie sposobu przeprowadzenia tych postępowań.
  Zgodnie z zasadą opisaną powyżej postępowania wykonawcze powinny być procedowane za pomocą BK2021. Jednak specyfika zamówienia wykonawczego nie dopuszcza skierowania zapytania do innych podmiotów niż te, z którymi zawarto umowy ramowe. W wyniku zapytania skierowanego do Bazy Konkurencyjności (konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl) otrzymaliśmy informację, iż technicznie nie istnieje taka możliwość ze strony BK, żeby skierować ogłoszenie do ograniczonej liczby wykonawców; każdy może zapoznać się z ogłoszeniem i odpowiedzieć na nie.
 • Czy w tym przypadku możliwe jest odstąpienie od komunikacji określonej w Sekcji 3.2.3. ust. 1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności?
  Jeśli opisana sytuacja kwalifikuje się do wyłączenia od zastosowania zasady określonej w Sekcji 3.2.3. ust. 1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności, to w oparciu o który zapis Wytycznych (…)?

Prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem IZ FEnIKS odnoszącym się do możliwości zawierania umów ramowych i udzielania na ich podstawie zamówień, a zawartym w pkt. 2 pisma z 23 lutego 2024 r. (znak: DPI-XI.6910.1.2024.EK, i.k.: 2624915), które udostępniamy tutaj.

2024-02-19

 • W nawiązaniu do poniższej informacji z 27 października 2023 r. dotyczącej statusu zamawiającego subsydiowanego, przekazujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu interpretacji przesłanki „zamówienie jest finansowane ze środków publicznych”, na gruncie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp).

Jeden z wnioskodawców przekazał opinię Urzędu Zamówień Publicznych, w myśl której ocena, czy zachodzą okoliczności uzasadniające spełnienie ww. przesłanki każdorazowo powinna być dokonywana w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego oraz powinna ona uwzględniać wszystkie okoliczności towarzyszące sprawie związane z udzielanym zamówieniem i kwestiami jego finansowania. Biorąc to pod uwagę podtrzymujemy dotychczasowe stanowisko Instytucji Wdrażającej, że jeżeli na dzień wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia została już zawarta umowa o dofinansowanie, z której wynika, że dane zamówienie jest finansowane w ponad 50%, to wówczas zastosowanie znajduje, przy spełnieniu przesłanek rodzaju i wartości zamówienia, art. 6 ustawy Pzp. Specyfiką bowiem naboru projektów prowadzonego w sposób konkurencyjny (w tym w ramach działania FENX.02.03.) jest to, że przed zawarciem umowy o dofinansowanie zamawiający nie może mieć pewności, że jego zamówienie jest finansowane ze środków publicznych. Rozpatrywanie, czy zamawiający może subiektywnie odczuwać mniejsze lub większe prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania biorąc np. pod uwagę ocenę ryzyka wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, nie może w opinii IW przesądzać o tak doniosłej kwestii jak zastosowanie, bądź niezastosowanie ustawy Pzp. Natomiast jeżeli w Państwa ocenie, ze względu na możliwe odmienne zapatrywanie innych instytucji kontrolujących bądź audytowych, należy podjąć decyzję o ustaleniu innej okoliczności przesądzającej o ewentualnym zastosowaniu ustawy Pzp do udzielenia określonego zamówienia, to najwcześniejszym zdarzeniem, z którym w naszej opinii można wiązać skutek objęcia zamówienia dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach działania FENX.02.03., może być informacja o zatwierdzonym wyniku oceny projektu oznaczającym wybór projektu do dofinansowania, o której mowa w art. 56 ust. 4 ww. ustawy.

2024-02-09

 • Czy prawidłowe jest ujęcie w kosztach kwalifikowanych wszystkich nakładów na ww.modernizację tj. kosztów wymiany gazociągu średniego i niskiego ciśnienia oraz przyłączy (brak możliwości finansowania modernizacji przyłączy z opłat za przyłączenie od odbiorców już przyłączonych)

Co do zasady nakłady te mogą być kwalifikowalne. Należy zwrócić szczególną uwagę, czy w ramach działalności przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją gazu nie będzie wnoszona opłata przyłączeniowa na modernizację, ale w inny pośredni sposób takie koszty nie będą współfinansowane przez odbiorcę.

 • Czy prawidłowe jest przy obliczaniu nakładów UE na 1 km zmodernizowanego gazociągu średniego i niskiego ciśnienia (kryterium rankingujące 2a dla infrastruktury energetycznej) ujęcie w mianowniku łącznej długości gazociągów średniego i niskiego ciśnienia oraz przyłączy

Dla przejrzystości i porównywalności oceny przyjmujemy, że długości przyłączy oraz ich wartość nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu efektywności kosztowej budowy sieci dystrybucyjnej.

2024-01-17

 • Czy dla obowiązkowych wzorów materiałów informacyjnych (wzory tablic, plakatów i naklejek) należy stosować stricte wzory wskazane w Księdze Tożsamości Wizualnej (KTW).

Tak. Dla materiałów obowiązkowych obowiązki wynikające z KTW.

 • Czy do przygotowania działań pozostałych (np. reklama, informacja w mediach społecznościowych, informacja drukowana) również należy bezwzględnie stosować wzorce zawarte w KTW? Czy raczej należy traktować ten dokument jako propozycję wizualizacji?

Zgodnie z zapisami zawartymi w KTW, są to tylko propozycje (w przeciwieństwie do obowiązkowych wzorów tablic, plakatów, naklejek. Zatem w przypadku wszystkich innych materiałów promocyjnych nie ma wymogu twardego stosowania przedstawionych wzorów. Należy natomiast zachować zasady dotyczące formułowania i stosowania logotypów.

 • Czy w ramach jednego projektu/wniosku z zakresu rozbudowy sieci dystrybucji gazu możliwe będzie połączenie inwestycji w ramach dwóch niezależnych od siebie, bezpośrednio niepołączonych i funkcjonujących niezależnie sieci gazowych (dystrybucyjnych), położonych w różnych lokalizacjach? Częścią wspólną jest ich przyłączenie do operatora przesyłowego oraz położenie w tym samym województwie. Za połączeniem inwestycji w kilku lokalizacjach przemawia przede wszystkim łatwiejsza organizacja pracy – nie tylko nad samym wnioskiem, ale przede wszystkim nad realizacją (sprawozdawczość, trwałość).

Nie jest wykluczone złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „rozproszonego” to od wnioskodawcy oraz charakteru przewidzianych zadań zależy, czy będziemy mieli do czynienia z jednym projektem, czy też zlepkiem kilku projektów. Może przy tym zaistnieć podejrzenie łączenia projektów w celu uzyskania wyższej punktacji. Fakt rozmieszczenia sieci w tym samym województwie może ale nie musi być czynnikiem spajającym dwa przedsięwzięcia. Natomiast fakt przyłączenia do operatora przesyłowego nie przesądza o takiej spójności projektu. Zatem projekt powinien składać się z zadań mających wspólny cel, opisany wskaźnikami, przy czym kluczowym jest w jaki sposób projekt zostanie opisany we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

 • Czy w bieżącym konkursie jest możliwe pozyskanie dotacji na rozbudowę sieci gazowej działającej w oparciu o zasilanie ze stacji LNG (to jest jasno wykluczone w Regulaminie konkursu). Obecnie stacja zasila całą sieć i planowana rozbudowa tej sieci nie obejmuje żadnych działań na stacji (brak rozbudowy/modernizacji stacji).

Zgodnie z regulaminem naboru nie ma obecnie możliwości składania wniosków na inwestycje realizowane na sieci zasilanej ze stacji LNG.

 • Obecnie stacja LNG zasila całą sieć. Planowana rozbudowa tej sieci obejmuje także jej przyłączenie do sieci przesyłowej w celu eliminacji obecnej stacji regazyfikacji (sieć przestaje być oparta o stację i będzie zasilana z sieci przesyłowej). Czy tego typu projekt może uzyskać wsparcie?

W tym przypadku, jeżeli finalnie efektem realizacji projektu jest uzyskanie dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej z systemu przesyłowego i eliminacja stacji regazyfikacji LNG, projekt może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.03. Należy jednak zwrócić uwagę, że koszty związane z likwidacją stacji LNG nie mogą stanowić części kwalifikowalnej projektu – dla przejrzystości działania likwidacja stacji powinna zostać z projektu wyłączona.

 • Czy w bieżącym konkursie jest możliwe pozyskanie dotacji na modernizację ww. przypadku sieci w celu wdrożenia inteligentnych funkcjonalności.

Zgodnie z typem projektów dla których nabór został ogłoszony: Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt oprócz wpisania się w określony typ projektów powinien realizować cele programu FEnIKS.

2023-11-08

 • Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie ocenie podlegać będzie spełnienie zasady DNSH na etapie oceny i realizacji projektu. Czy spełnienie ww. zasady weryfikowane będzie tylko w odniesieniu do tej części zadań, gdzie wydatki są kwalifikowalne np. wydatkiem kwalifikowalny jest jedynie dostawa i montaż transformatorów mocy w obiekcie, a budowa GPZ jest niekwalifikowalna (zadanie rozpoczęte i finansowane wyłączenie ze środków własnych)? Niekwalifikowalna część zadania (budowa) jest realizowana z zachowaniem przepisów środowiskowych, jednak nie można się do tego odnieść tak restrykcyjnie jak opisuje to „Analiza spełnienia zasady DNSH dla FEnIKS 2021-2027” (opracowanie ATMOTERM) i precyzująca ten temat lista kontrolna dedykowana o oceny obszaru 2.3.

Pytanie dotyczy wzoru umowy o dofinansowanie, czyli kwestii związanych z etapem realizacji projektu. Należy jednak zaznaczyć, że spełnienie zasady DNSH jest również jednym z obligatoryjnych, horyzontalnych kryteriów oceny projektu. Należy wyjaśnić zatem, że zarówno w ustawie wdrożeniowej jak i w kryteriach wyboru projektów, aplikowanie o dofinansowanie wraz z oceną, a następnie weryfikacja realizacji i kontrola projektu odnosi się do projektu jako całości. Jak wynika bowiem z samej jego istoty, jest to zespół działań, przedsięwzięć podejmowanych w jasno określonych ramach czasowych i budżecie oraz dla osiągnięcia zakładanego celu. Zatem, w wyniku realizacji projektu powinny być osiągnięte efekty, które będą mogły zostać zmierzone i zweryfikowane na etapie kontroli Nie można więc oddzielić samej budowy stacji od dostawy transformatorów, gdyż oddzielnie działania te nie pozwolą osiągnąć zakładanego celu.

Taką dostawę transformatorów można również potraktować jako uzupełnienie/ rozbudowę/ modernizację innego działania (niekwalifikowanego), jakim jest budowa GPZ. Z założenia, jeżeli takie przedsięwzięcie nie spełnia zasady DNSH, to – nawet przy założeniu, że część dotycząca rozbudowy tę zasadę spełnia – całe działanie GPZ z transformatorem nie spełnieni zasady DNSH (z wyłączeniem sytuacji w której sama modyfikacja niweluje niekorzystny wpływ na środowisko w zakresie DNSH).

Dlatego też niezależnie od kwalifikowalności wydatków ponoszonych na poszczególne działania w projekcie, ocenie spełnienia zasady DNSH podlegać będzie cały projekt. Wnioskodawca na podstawie istniejących dokumentów (wydanych deklaracji, postanowień, decyzji dla projektu, a także publicznie dostępnych dotyczących środowiska otoczenia projektu, np. gminny plan gospodarki odpadami, czy gminne plany ochrony środowiska) powinien wykazać spełnienie przez wnioskowany projekt zasady DNSH.

Natomiast sam fakt niekwalifikowania wydatków związanych z budową jest jedynie sygnałem dla IW, że wydatki te nie podlegają kontroli spełniania warunków określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027, zaś w budżecie projektu oraz wnioskach o płatność znajdują się w odpowiednich pozycjach.

 • Czy prezentacja projektu na stoisku dedykowanym spółce podczas targów branżowych może być wydatkiem kwalifikowalnym? Stoisko byłoby dedykowane dla Spółki i nie byłoby przypisane wyłącznie danemu projektowi. Pojawia się jeszcze kwestia zakupu konkurencyjnego, gdyż dla udziału w targach branżowych nie da się przeprowadzić „standardowego postępowania zakupowego” jak dla innych usług, jak tą kwestię rozwiązać? Kolejny aspekt to rozliczenie zakupu – ze względu na to, że stoisko nie jest dedykowane tylko projektowi, pojawia się pytanie czy jako wydatek kwalifikowalny można rozliczyć tylko część poniesionego wydatku, a może takie wydatki należy traktować jako koszty pośrednie?

Wydatki dotyczące działalności informacyjnej i promocyjnej dla projektów, które będą finansowanie na zasadach ogólnych (bez pomocy publicznej) co do zasady są kwalifikowalne. Natomiast, aby wydatki w ramach tej działalności były kwalifikowalne, muszą spełniać wymagania określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027. We wniosku o dofinansowanie należy przewidzieć działania związane z realizacją projektu wraz działaniami info-promo. Zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do WoD konieczne jest wskazanie jakie działania informacyjne i promocyjne będą podejmowane oraz ich wycena, która będzie miała przełożenie na budżet projektu ogółem. To wnioskodawca musi ocenić, jak skonstruuje budżet w tym zakresie. Zaznaczyć należy, że nie zostało określone, czy działalność informacyjna i promocyjna musi zawierać się w kategorii kosztów pośrednich czy bezpośrednich.

W ramach kosztów pośrednich (opisanych w projekcie) mogą być rozliczane wydatki opisane w podrozdziale 3.12 wytycznych. Pozostałe wydatki, które mogą być ponoszone na usługi obce mogą zostać rozliczone jako koszty bezpośrednie. Problemem w takim rozliczeniu może być sposób wyliczenia kosztów na projekt. Obowiązkiem beneficjenta jest udowodnienie, że poniesione wydatki były związane z projektem i niezbędne do poniesienia w określonej wysokości. W związku z tym konieczne byłoby opracowanie metody wydzielenia wydatków poniesionych na uczestnictwo w targach oraz jej konsultacja i zatwierdzenie przez IW.

 • Czy WoD wnioskodawca ma załączać całą dok. techniczna , czy tylko wyciągi z projektów – nie jest ona wymieniona w liście załączników, a jest bardzo obszerna? Czy może tylko mapy będą wystarczające?

Dokumentacja techniczna nie jest do WoD wymagana. Załącznikiem do WoD jest oświadczenie o stopniu przygotowania według wzoru. Wnioskodawca bierze odpowiedzialność karną za ewentualne poświadczenie nieprawdy. Informacja ta zostanie dodatkowo zweryfikowana danymi zawartymi w załączniku nr 4 – Zgodność projektu z regulacjami ochrony środowiska i wymogami klimatycznymi.

 • Wnioski będą podlegać ocenie m. in. w ramach kryterium horyzontalnego dla tego konkursu (kryterium obligatoryjne) numer 3 zgodność z realizacją zasady n+2 – badane jest czy harmonogram realizacji projektu w zakresie objętym wnioskiem „nie narusza” zasady (n+2) – ocena dokonywana jest TAK lub NIE (ocena NIE – eliminuje projekt). Czy w związku z tym:
  – zasada (n+2)- jest dla nas obligatoryjna i projekt musi otrzymać ocenę TAK?
  – n jest rokiem rozpoczęcia (lub planowania rozpoczęcia) robót budowlanych w ramach zakresu projektu przedłożonego do wniosku o dofinansowanie?
  – okres (n+2) to okres kwalifikowalności kosztów realizacji zakresu rzeczowego projektu we wniosku?
  Czy w przypadku projektu zawierającego kilka zadań, z czego np. zadanie nr 1 rozpocznie się w II kw 2024, w celu zachowania zgodności z zasadą (n+2), cały harmonogram realizacji projektu w ramach wszystkich zadań – powinien być zakończony do 31.12.2026 r.?

Kryterium Zgodność z realizacją zasady n+2, wynika z art 63 ust. 2 CPR:

Wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu z Funduszy, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta (…) i zapłacone w ramach wdrażanych operacji między dniem przedłożenia Komisji programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.

Zgodnie z powyższym, ocena pod kątem zapewnienia zgodności z zasadą n+2 polega na sprawdzeniu, czy harmonogram realizacji projektu nie narusza zasady n+2 w zakresie kwalifikowalności wydatków, czyli czy wydatki kwalifikowane zostaną poniesione i zapłacone pomiędzy 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2029 r.

2023-10-31

 • W jaki sposób beneficjent powinien interpretować zapis/realizować obowiązek, o którym mowa w pkt 1) sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności 2021-2027, w sytuacji gdy BK2021 nie umożliwia prowadzenia korespondencji z oferentami po terminie składania ofert?
  BK2021 pozwala na dwukierunkową komunikację jedynie do upływu terminu składania ofert. Po tym terminie nie ma możliwości takiej komunikacji pomiędzy stronami postępowania, jaka jest niezbędna np. do przesłania wezwania do uzupełnienia ofert, wyjaśnień treści oferty, czy RNC i otrzymania odpowiedzi od Wykonawcy.

W przypadku gdy właściwości techniczne Bazy Konkurencyjności nie pozwalają na prowadzenie korespondencji między uczestnikami postępowania, to może ona być prowadzona wyjątkowo poza nią (dotyczy to zwłaszcza etapu po upływie terminu składania ofert). Przy czym zapis tego rodzaju powinien stać się elementem warunków zamówienia, czy to każdorazowo, czy jako element regulaminu udzielania zamówień obowiązującego przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach programu FEnIKS 2021-2027. Wykonawcy muszą być bowiem równo traktowani w zakresie dostępu do istotnych warunków prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Należy wówczas wskazać czy wymiana korespondencji będzie się odbywać przez platformę zakupową Zamawiającego. Jednocześnie zastrzegamy, że brak możliwości prowadzenia indywidualnej korespondencji między Zamawiającym a Wykonawcami po upływie terminu składania ofert nie został potwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą ani Zarządzającą. W przypadku otrzymania odmiennej informacji lub interpretacji, zostanie skorygowane powyższe stanowisko INiG-PIB.

2023-10-27

 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach I naboru konkurencyjnego na dofinansowanie projektów z zakresu dystrybucji energii?

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się Wnioskodawcy będący operatorami systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze, na którym będzie realizowany projekt, objęci zakazem wykonywania działalności gospodarczej związanej z produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub energią elektryczną, w tym wykonywania jej na podstawie umowy na rzecz innych przedsiębiorstw energetycznych.

 • Czy instytut dopuszcza, że Wnioskodawca będzie operatorem sieci dystrybucyjnej na obszarze innym niż realizowany projekt?

Wystarczającym będzie, aby wnioskodawca był operatorem systemu dystrybucyjnego na obszarze, na którym realizowany jest projekt, przy czym obszar ten może być rozumiany również jako jednostka większa niż gmina.

 • Jak interpretować konieczność załączenia skanu koncesji/promesy koncesji wydanej dla podmiotu będącego operatorem infrastruktury stanowiącej przedmiot projektu? Czy wystarczającym będzie skan koncesji / promesy koncesji dla podmiotu, który wnioskuje o dotację, ale nie koniecznie obejmującej wnioskowaną infrastrukturę?

Wystarczającym będzie załączenie koncesji na wybudowaną i eksploatowaną przez wnioskodawcę infrastrukturę, na obszarze na którym realizowany jest projekt, przy czym obszar ten może być rozumiany jako jednostka większa niż gmina. Analiza przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wskazuje bowiem, że aby podmiot wnioskujący o koncesję lub zmianę istniejącej koncesji w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wykazał spełnienie warunków jej uzyskania, powinien w szczególności dawać rękojmię prawidłowego wykonywania działalności w tym zakresie oraz posiadać możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.

 • Czy jeśli na dany obiekt istnieje pozwolenie na budowę – a ze specyfikacji wynika konieczność zmiany tego projektu przez Generalnego Wykonawcę i uzyskania pozwolenia na budowę zamiennego – to czy kryterium za pozwolenie na budowę będzie spełnione/punktowane?

To zależy czego dotyczy zmiana. Odpowiedź wymaga szerszej analizy w kontekście okoliczności wywołujących konieczność wprowadzenia zmiany pozwolenia na budowę.

 • Czy jeśli zgodnie z Projektem Budowalnym na dany zakres nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie. Czy zostanie to zaklasyfikowane jako spełnienie punktu o posiadaniu pozwolenia na budowę (np. dla linii SN)?

Tak, warunek zostanie uznany za spełniony – wynika to z zapisu „Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy jakiś z ww. etapów przygotowania inwestycji, projektowi przysługuje 1 pkt za gotowość w ramach tego etapu”.

 • Jak należy rozumieć zapis „W ocenie komponentów dotyczących postępowań przetargowych będą brane pod uwagę przetargi dedykowane działaniom związanym bezpośrednio z zakresem rzeczowym inwestycji, w tym prac projektowych” – czyli jeśli wykonano już projekty budowlane i na ich podstawie uzyskane zostały pozwolenia na budowę, to jeśli projektant nie był wyłoniony z bazy konkurencyjności, to punkty za projekt budowlany i pozwolenie na budowę zostaną przyznane?

Przetargi dedykowane działaniom związanym bezpośrednio z zakresem rzeczowym inwestycji, w tym prac projektowych należy interpretować wąsko. W ramach tego kryterium punkty będą udzielane za ogłoszenie przetargu albo na prace projektowe, albo na roboty budowlane lub dostawy. Zapis taki został wprowadzony w celu uniknięcia przyznawania punktu za przetargi dotyczące działań Towarzyszących realizacji projektu, niezwiązanych bezpośrednio z zakresem rzeczowym inwestycji (obsługa prawna, finansowa, informacja i promocja, itp.). Nie ma przy tym znaczenia tryb wyboru wykonawcy. Zgodność z procedurami zamówień będzie weryfikowana w ramach odrębnego kryterium oraz podczas kontroli po przyznaniu dofinansowania dla projektu.

Z punktu widzenia oceny kryterium Przygotowanie projektu do realizacji, należy zwrócić uwagę, że uzyskanie puntu uzależnione jest od etapu na którym jest dane postępowanie (ogłoszenie/otwarcie ofert/podpisanie umowy dla jednego bądź wszystkich zadań objętych wnioskiem) oraz od uzyskania określonych dokumentów (w tym pozwolenia na budowę) na zakres odpowiadający co najmniej 50 % lub 100% wartości całkowitej projektu.

 • Czy kryterium „Minimalna liczba funkcjonalności inteligentnej sieci elektroenergetycznej przyczyniających się do rozwoju OZE” należy odnosić zawsze do projektu, czy do każdego z zadań w projekcie. Czy kryterium uznaje się  za spełnione w sytuacji, gdy projekt składa się z kilku zadań, z których tylko niektóre wdrażają 3 inteligentne funkcjonalności (projekty stacyjne)?

Kryterium należy odnosić do projektu, a nie do poszczególnych zadań w projekcie, z zastrzeżeniem że projekt powinien składać się z zadań mających wspólny cel, opisany wskaźnikami. Ogólnie przyjętym sposobem postępowania powinno być, sumowanie funkcjonalności realizowanych w ramach poszczególnych zadań (te same funkcjonalności w ramach różnych zadań nie sumują się). Kluczowe jest w jaki sposób projekt zostanie opisany we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności.

Analogiczną zasadę należy stosować również dla kryterium „Projekt przyczynia się do rozwoju OZE”.

 • Gdzie można pobrać wzory „Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000” oraz „Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną” o których mowa w Załączniku nr 4 do Wniosku o dofinansowanie w ramach FEnIKS Zgodność projektu z regulacjami ochrony środowiska i wymogami klimatycznymi?

Regulamin naboru nie określa wzorów Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 ani Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Deklaracje te będą przyjmowane na standardowych formularzach, określonych i stosowanych przez właściwe organy.

 • Gdzie można pobrać Wyciąg z podręcznika info-promo – załącznik nr 20 do Umowy o dofinansowanie?

Załącznik nr 20 do umowy (wyciąg z podręcznika) jest dostępny na stronie:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/pobierz-wzory-dokumentow/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-energetyki-ogolna/

Można do tej strony dotrzeć bezpośrednio ze strony https://feniks.gov.pl, lub przez naszą stronę https://feniks.inig.pl, zakładka Umowa o Dofinansowanie.

 • Czy okres odniesienia dla prognoz finansowych będzie zalecany jak w perspektywie 2014-2020 (np. 25 lat), czy stosować podejście zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, czyli okres odniesienia jest równoznaczny z okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych z projektu?

Należy stosować bezpośrednio zapisy Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027

 • Jaką stopę dyskontową należy zastosować przy analizie sporządzanej w cenach stałych oraz bieżących – czy zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (odpowiednio 4% i 9%)?

Stopę dyskontową należy stosować bezpośrednio z Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027

 • Czy częścią studium wykonalności ma być również analiza popytu oraz analiza opcji?

Obie analizy są wymagane. Zgodnie z rozdz. 5 Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze spośród wszelkich możliwych rozwiązań

Analiza opcji ma za zadanie wskazać, że wybrany został do realizacji najkorzystniejszy wariant z punktu widzenia m.in. technicznego, instytucjonalnego, ekonomicznego i środowiskowego.

Analiza popytu powinna zostać przeprowadzona w taki sposób, aby stanowiła uzasadnienie przychodowej strony analizy finansowej projektu.

 • Czy prognozy finansowe mają dotyczyć wyłącznie projektu, natomiast trwałość finansowa beneficjenta będzie oceniana na podstawie historycznych sprawozdań finansowych (analogicznie jak w latach 2014-2020)?

Prognozy finansowe mają dotyczyć wyłącznie projektu, natomiast trwałość finansową należy zbadać w odniesieniu do:

 • zasobów finansowych projektu,
 • sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (Rozdz. 6.8)

 • Czy analiza kosztów i korzyści może być sporządzona w formie uproszczonej, tj. bez wyliczania wskaźników ENPV i ERR?

Wymagana jest analiza kosztów i korzyści w jednej z następujących form:

 • analizy ekonomicznej,
 • analizy efektywności kosztowej,
 • analizy wielokryterialnej albo
 • analizy najniższego kosztu

W związku z tym, że projekty w zakresie dystrybucji energii elektrycznej nie są wskazane jako strategiczne dopuszcza się zastosowanie uproszczonej analizy CBA. Szczegóły znajdują się w dokumencie pn.: Analiza ekonomiczna. Vademecum 2021-2027. Zasady ogólne i zastosowania w sektorach

 • Jak rozumieć datę rozpoczęcia realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie w systemie WOD2021?

Zgodnie z Instrukcją Użytkownika aplikacji WOD 2021 – data rozpoczęcia realizacji projektu to data rozpoczęcia realizacji zakresu rzeczowego i finansowego projektu, co jest rozumiane, jako okres od pierwszej czynności związanej z projektem. Jeżeli wnioskodawca wskazał jako pierwszą czynność związaną z projektem np. wszczęcie postępowania przetargowego, data wszczęcia postępowania będzie stanowić rozpoczęcie realizacji projektu. Pamiętać jednak należy o okresie kwalifikowalności wydatków, które mogą być ponoszone od 1 stycznia 2021 r. Jeżeli zatem rozpoczęcie projektu będzie miało miejsce przed datą początkową kwalifikowalności wydatków wszelkie wydatki poniesione do 1 stycznia 2021 r. będą niekwalifikowalne.

 • Wskaźnik produktu RCO 23 „Cyfrowe systemy zarządzania inteligentnymi systemami energetycznymi”. Czy w programie należy przyjąć założenie polegające na tym, że każdy pojedynczy projekt realizował będzie wskaźnik RCO 23 równy 1 szt. (rozumiany jako komplet elementów składowych inwestycji zainstalowanych lub znacząco zmodernizowanych w celu inteligentnego zarządzania siecią, zgodnie z definicją wskaźnika)?

W sektorze elektroenergetyki:

Wnioskodawca powinien w odniesieniu do wskaźnika RCO23 Cyfrowe systemy zarzadzania inteligentnymi systemami energetycznym:

 • oszacować jego wartość docelową, przyjmując że jako systemy cyfrowe definiujemy smart grid assets categories wymienione w raporcie Jaspers: Grids Investment Support Strategy for the EU Funding Period 2014-2020.
  Wartość docelowa wskaźnika w projekcie może zatem wynosić od 1 do 5.
 • we wniosku o dofinansowanie, w polu „Sposób pomiaru wskaźnika” wskazać: założenia i obliczenia, na podstawie których została określona wartość docelowa wskaźnika RCO23. Właściwe przy ty jest jest odwołanie się do tych aktywów, które będą wykorzystane w projekcie i opisanie, w jaki sposób system zarządzania będzie dzięki nim znacząco ulepszony. We wniosku o dofinansowanie, ze względu na ograniczoną liczbę znaków, podane będą wyłącznie informacje ogólne. Szczegółowy opis powinien znaleźć się w opisie projektu w studium wykonalności.
  Sposób weryfikacji osiągnięcia wskaźnika będzie podstawą do kontroli projektu na miejscu realizacji projektu lub zza biurka. Zatem informacje podane we wniosku o dofinansowanie muszą być spójne w całym cyklu realizacji projektu i po jego zakończeniu.

W sektorze gazowniczym

Ze względu na brak opracowania jak dla elektroenergetyki przyjmuje się realizację 1 systemu w ramach pojedynczego projektu.

 • Jeżeli spółka stosuje ustawę Pzp wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 6 PZP, w jaki sposób należy rozstrzygać status zamawiającego subsydiowanego (Art. 6 ust.1)?

Jeżeli na dzień wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia została już zawarta umowa o dofinansowanie, z której wynika że dane zamówienie jest finansowane w ponad 50%, to wówczas zastosowanie znajduje, przy spełnieniu przesłanki rodzaju zamówienia, art. 6 ustawy Pzp.