Wydłużenie terminu oceny w ramach naboru FENX.02.03-IW.02-002/23 (dystrybucja energii elektrycznej)

Działając zgodnie z pkt. 49 i pkt. 53 Systemu oceny i wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Instytucja Wdrażająca uzgodniła z Instytucją Pośredniczącą wydłużenie terminu oceny
w ramach naboru FENX.02.03-IW.02-002/23.

W związku z powyższym, Instytucja Wdrażająca wydłuża termin na złożenie uzupełnień wniosków o dofinansowanie do 19 lipca br.

Nowy termin na złożenie skorygowanej dokumentacji dla wszystkich projektów złożonych w tym naborze zostanie uwzględniony w systemie CST (aplikacja WOD2021).