Wykaz dokumentów do dostarczenia przez Wnioskodawcę wynikających Załącznika 4 do Wniosku o Dofinansowanie

Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminów wyboru projektów, odnoszące się do warunku uzyskania pozytywnej oceny kryterium obligatoryjnego horyzontalnego „Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska”, a także mając na względzie pytania kierowane przez Wnioskodawców w tym zakresie, Instytucja Wdrażająca udostępnia wykaz dokumentów, stanowiący doprecyzowanie katalogu dokumentów wynikających z załącznika nr 4 do Wniosku o Dofinansowanie Zgodność z prawem ochrony środowiska.

Wykaz ten odzwierciedla zapisy Załącznika nr 4 (w kontekście zapisów pkt. 9-14), a także wymogi wynikające z definicji ww. kryterium.

2024-05-16 Aktualizacja

W związku z finalnymi pracami nad zawarciem nowego porozumienia między Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a PGW Wody Polskie w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego brak negatywnego wpływu realizacji projektu na stan wód zaktualizowaliśmy wykaz dokumentów do dostarczenia przez Wnioskodawcę wynikających z Załącznika 4 do Wniosku o Dofinansowanie. Dokument potwierdzający brak negatywnego wpływu realizacji projektu na stan wód zastąpi deklaracje wodne, ale dotychczas wydane deklaracje będą w pełni honorowane jako wystarczające dla wykazania zgodności projektu z regulacjami poświęconymi ochronie wód, w sytuacjach w których obowiązek ich uzyskania wynikał z Instrukcji do wypełniania Załącznika 4 do Wniosku o dofinansowanie w ramach FEnIKS – Zgodność projektu z regulacjami ochrony środowiska i wymogami klimatycznymi.

Do pobrania:

2024-05-16 Wykaz dokumentów koniecznych do dostarczenia przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem o dofinansowanie (PDF)

Archiwum

Wykaz dokumentów koniecznych do dostarczenia przez Wnioskodawcę wraz z wnioskiem o dofinansowanie (PDF)