Wykaz dokumentów do dostarczenia przez Wnioskodawcę wynikających Załącznika 4 do Wniosku o Dofinansowanie

Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminów wyboru projektów, odnoszące się do warunku uzyskania pozytywnej oceny kryterium obligatoryjnego horyzontalnego „Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska”, a także mając na względzie pytania kierowane przez Wnioskodawców w tym zakresie, Instytucja Wdrażająca udostępnia wykaz dokumentów, stanowiący doprecyzowanie katalogu dokumentów wynikających z załącznika nr 4 do Wniosku o Dofinansowanie Zgodność z prawem ochrony środowiska. Wykaz ten odzwierciedla zapisy Załącznika nr 4
(w kontekście zapisów pkt. 9-14), a także wymogi wynikające z definicji ww. kryterium.

Szczegóły tutaj.