Zgodność projektów unijnych z regulacjami dotyczącymi ochrony wód

Wnioskodawcy, którzy chcą otrzymać środki na realizację pewnych rodzajów projektów muszą uzyskać potwierdzenie, że ich inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na stan wód. 

20 maja 2024 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawarli Porozumienie w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów realizowanych w ramach polityki spójności (PDF 485 KB). 

Porozumienie nieznacznie modyfikuje zasady wykazywania zgodności niektórych kategorii projektów unijnych z regulacjami dotyczącymi ochrony wód. 

W Porozumieniu uregulowano takie zagadnienia jak:

  • proces uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału (Informacja);
  • tryb wydawania Informacji oraz organ właściwy do ich wydawania na wniosek Beneficjentów (tj. PGW Wody Polskie);
  • uzgodnienie, że dotychczas złożone wnioski o wydanie deklaracji wodnych, które nie zostały rozpatrzone będą traktowane jako wnioski o wydanie Informacji;
  • wskazano rodzaje projektów, które zostały zwolnione z obowiązku uzyskiwania Informacji (dotyczy to kilkunastu rodzajów projektów, w tym m.in. projektów nieinfrastrukturalnych, projektów polegające na opracowania dokumentacji, czy projektów, które wymagają przeprowadzenia oceny środowiskowej lub oceny wodnoprawnej.

Dotychczas uzyskane deklaracje wodne są w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko nadal w pełni honorowane jako wystarczające dla wykazania zgodności projektu z regulacjami poświęconymi ochronie wód.