FENX.02.03-IW.02-002/23 -Dystrybucja energii elektrycznej – I nabór (02.10.2023 – 30.11.2023)

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS), prowadzi w trybie konkurencyjnym nabór projektów do dofinansowania w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna

Numer naboru: FENX.02.03-IW.02-002/23

Typ projektu: Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć.

Termin oraz sposób składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 2 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 23:59).

Wnioski wraz z załącznikami składane mogą być wyłącznie za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), przy użyciu aplikacji WOD2021.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w CST2021, dostępnym pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl. Wniosek o dofinansowanie jest generowany przez wnioskodawcę poprzez wskazanie naboru:
FENX.02.03-IW.02-002/23 na podstawie dołączonego do niego wzoru wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone w inny niż wskazany powyżej sposób nie podlegają ocenie.

Dołączane do wniosku załączniki nie mogą przekraczać 25 MB. Jeżeli nie będzie w aplikacji WOD2021 możliwości złożenia wszystkich załączników IW udostępnia na indywidualny wniosek miejsce na wirtualnym dysku, osobno dla każdego projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O wsparcie na inwestycje w zakresie dystrybucji energii elektrycznej w ramach naboru nr FENX.02.03-IW.02-002/23 mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze dystrybucji energii elektrycznej spełniające warunki określone w Regulaminie wyboru projektów.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Typy projektów dopuszczone w ramach naboru: budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej na wszystkich poziomach napięć stosowanych w sieciach dystrybucyjnych.

Warunkiem koniecznym pozytywnej oceny projektów jest realizacja funkcjonalności inteligentnych sieci elektroenergetycznych, w tym co najmniej trzech funkcjonalności przyczyniających się do rozwoju OZE lub elektromobilności spośród następujących:

 • monitorowanie i wizualizacja obciążenia w czasie rzeczywistym;
 • kontrola przepływu mocy czynnej i biernej (m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi i komensatorami mocy biernej);
 • automatyczna kontrola poziomu napięcia i poziomu mocy biernej na magistrali;
 • planowanie sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem elastyczności rozproszonych zasobów energetycznych;
 • dynamiczna rekonfiguracja sieci dla zoptymalizowania funkcjonowania sieci;
 • automatyczna dostawa usług systemowych (m.in. kontrola napięcia, częstotliwości i regulacji mocy biernej);
 • optymalizacja rozdziału mocy (lokalna lub zdalna);
 • agregacja zarządzania pracą źródłami rozproszonymi;
 • pomiar obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją;
 • ładowanie pojazdów elektrycznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są załącznikiem do Regulamin wyboru projektów wybieranych w sposób konkurencyjny oraz dostępne są na stronie internetowej programu FEnIKS.

Alokacja w ramach naboru

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 700 000 000 PLN (słownie: siedemset milionów złotych).

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wysokość dofinansowania dla projektu

Dofinansowanie obliczane będzie w oparciu o metodę no over-compensation, czyli sposobem kolejnych przybliżeń ustalenie takiej wartości dofinansowania która zapewni odpowiednią stopę zwrotu z kapitału (4% w cenach stałych, lub 9% w cenach bieżących). Dofinansowanie to nie może natomiast przekroczyć 79,03% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. (zasady obliczania dofinansowania stanowią załącznik do Regulaminu wyboru projektów).

Zasady przeprowadzania naboru i niezbędne dokumenty

Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie i niezbędne dokumenty zawiera Regulamin wyboru projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, który jest dostępny na stronie internetowej INiG-PIB.

Dokumenty pomocnicze:

Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021 Wnioski o dofinansowanie Wnioskodawca, Wersja 1.11

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności
uwzględniania szczegółowych celów ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura
2000 w trakcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W zakresie ochrony środowiska

Analizy spełnienia zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027

Analiza spójności celów projektu Programu z celami dokumentów strategicznych na poziomie globalnym, UE i Polski

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Nowy Europejski Bauhaus piękno, zrównoważoność, wspólnota

Wytyczne w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Analiza Priorytetów I i II Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 pod kątem identyfikacji grup docelowych, które mogą być narażone na dyskryminację

Kontakt

Pytania dotyczące wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można kierować:

 • w kwestiach technicznych obsługi systemu CST2021 i aplikacji WOD2021:
  • Krzysztof Gach – gach@inig.pl lub telefonicznie: 12 617 77 21,
  • Szymon Kawa – kawa@inig.pl lub telefonicznie: 12 617 77 01.
 • w kwestiach merytorycznych dotyczących naboru:
  • Szymon Kawa – kawa@inig.pl lub telefonicznie: 12 617 77 01.