Nabór niekonkurencyjny (przesył gazu)

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS), prowadzi w trybie niekonkurencyjnym nabór projektów do dofinansowania w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna

Numer naboru: FENX.02.03-IW.02-001/23

Typ projektu: Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych przesyłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Krótki opis działania w zakresie objętym naborem

W ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna wspierane będą między innymi inwestycje w inteligentne systemy gazowe. Podstawowym celem realizacji tych inwestycji w obszarze przesyłu gazu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju krajowego systemu gazowego, w tym dystrybucji oraz umożliwienie przesyłu transgranicznego do innych państw regionu. Planowana jest realizacja projektów polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, zmianie przeznaczenia, przekształceniu lub modernizacji inteligentnych przesyłowych sieci gazowych. Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Termin oraz sposób składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 30 sierpnia 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 23:59) lub do wyczerpania alokacji.

Wnioski wraz z załącznikami składane mogą być wyłącznie za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), przy użyciu aplikacji WOD2021.

Link do aplikacji: https://wod.cst2021.gov.pl/ .

Link do formularza wniosku zostanie przesłany indywidualnym zaproszeniem do Gaz-System S.A. – uprawnionego w tym naborze Wnioskodawcy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O wsparcie na inwestycje w zakresie przesyłu gazu w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru wniosków o dofinansowanie może ubiegać się Operator Systemu Przesyłowego – Gaz System S.A., po uprzednim umieszczeniu projektów na wykazie projektów zidentyfikowanych (projekty zakwalifikowane do postępowania w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru).

Na co można otrzymać dofinansowanie

W zakresie inteligentnej infrastruktury gazowej wspierane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji inteligentnych przesyłowych sieci gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kryteria wyboru projektów

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory/kryteria-wyboru-projektow/

Alokacja w ramach naboru

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 1 320 000 000 PLN (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia milionów złotych).

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wysokość dofinansowania dla projektu

Dofinansowanie obliczane będzie w oparciu o metodę no over-compensation, czyli sposobem kolejnych przybliżeń ustalenie takiej wartości dofinansowania która zapewni odpowiednią stopę zwrotu z kapitału (4% w cenach stałych, lub 9% w cenach bieżących). Dofinansowanie to nie może natomiast przekroczyć 79,03% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z trzecią wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów (SZOP) Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) z 30.08.2023.
Zasady obliczania dofinansowania stanowią załącznik do Regulaminu wyboru projektów.

Zasady przeprowadzania naboru i niezbędne dokumenty

Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie i niezbędne dokumenty zawiera Regulamin wyboru projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, który zostanie udostępniony uprawnionemu Wnioskodawcy.

Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021 Wnioski o dofinansowanie Wnioskodawca, Wersja 1.11

Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności
uwzględniania szczegółowych celów ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura
2000 w trakcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych

W zakresie ochrony środowiska

Analizy spełnienia zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027

Analiza spójności celów projektu Programu z celami dokumentów strategicznych na poziomie globalnym, UE i Polski

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Nowy Europejski Bauhaus piękno, zrównoważoność, wspólnota

Wytyczne w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Poradnik weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027 – ver_2

Porozumienie w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów realizowanych w ramach polityki spójności

W zakresie kwestii równościowych

Analiza Priorytetów I i II Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 pod kątem identyfikacji grup docelowych, które mogą być narażone na dyskryminację

Kontakt

Pytania dotyczące wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można kierować:

  • w kwestiach technicznych obsługi systemu CST2021 i aplikacji WOD2021:
    • Krzysztof Gach – gach@inig.pl lub telefonicznie: 12 617 77 21,
    • Szymon Kawa – kawa@inig.pl lub telefonicznie: 12 617 77 01.
  • w kwestiach merytorycznych dotyczących naboru:
    • Katarzyna Kania – kania@inig.pl lub telefonicznie: 12 617 77 08,
    • Szymon Kawa – kawa@inig.pl lub telefonicznie: 12 617 77 01.