FENX.02.03-IW.02-003/23 – Dystrybucja gazu – I nabór (29.12.2023 – 22.04.2024) – zmiana terminu zakończenia naboru

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 (FEnIKS), prowadzi w trybie konkurencyjnym nabór projektów do dofinansowania w ramach działania FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna

Numer naboru: FENX.02.03-IW.02-003/23

Typ projektu: Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin oraz sposób składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 29 grudnia 2023 r. do 22 kwietnia 2024 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 23:59).

Wnioski wraz z załącznikami składane mogą być wyłącznie za pośrednictwem Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021), przy użyciu aplikacji WOD2021.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w CST2021, dostępnym pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl. Wniosek o dofinansowanie jest generowany przez wnioskodawcę poprzez wskazanie naboru: FENX.02.03-IW.02-003/23 na podstawie dołączonego do niego wzoru wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone w inny niż wskazany powyżej sposób nie podlegają ocenie.

Dołączane do wniosku załączniki nie mogą przekraczać 25 MB. Jeżeli nie będzie w aplikacji WOD2021 możliwości złożenia wszystkich załączników IW udostępnia na indywidualny wniosek miejsce na wirtualnym dysku, osobno dla każdego projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

O wsparcie na inwestycje w zakresie dystrybucji gazu w ramach naboru nr FENX.02.03-IW.02-003/23 mogą ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze dystrybucji gazu spełniające warunki określone w Regulaminie wyboru projektów.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Typy projektów dopuszczone w ramach naboru: budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Z naboru wyłączone są projekty polegające na budowie lub rozbudowie sieci dystrybucyjnej w oparciu o stacje regazyfikacji LNG (tzw. mała gazyfikacja wyspowa).

Inwestycje te będą technicznie przyszłościowe („future-proof”), tzn. uwzględniające przygotowanie sieci do wprowadzenia do systemu gazów odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak np. wodór, biometan, gaz syntezowy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik do Regulaminu wyboru projektów wybieranych w sposób konkurencyjny oraz dostępne są na stronie internetowej programu FEnIKS.

Alokacja w ramach naboru

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 700 000 000 PLN (słownie: siedemset milionów złotych).

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wysokość dofinansowania dla projektu

Dofinansowanie obliczane będzie w oparciu o metodę no over-compensation, czyli sposobem kolejnych przybliżeń ustalenie takiej wartości dofinansowania która zapewni odpowiednią stopę zwrotu z kapitału (4% w cenach stałych, lub 9% w cenach bieżących). Dofinansowanie to nie może natomiast przekroczyć 79,03% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. (zasady obliczania dofinansowania stanowią załącznik do Regulaminu wyboru projektów).

Zasady przeprowadzania naboru i niezbędne dokumenty

Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie i niezbędne dokumenty zawiera Regulamin wyboru projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, który jest dostępny na stronie internetowej INiG-PIB.

Dokumenty pomocnicze:

W zakresie ochrony środowiska

W zakresie kwestii równościowych

Kontakt

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować na adres: pytania.feniks@inig.pl. Na ten adres należy również składać wnioski o przekazanie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na potrzeby oceny spełnienia kryterium „Projekt przyczynia się do odejścia od spalania węgla”.

Pomoc w kwestiach technicznych obsługi systemu CST2021 i aplikacji WOD2021:

  • Krzysztof Gach – tel. 12 617 77 21,
  • Szymon Kawa – tel. 12 617 77 01,

lub pod adresem ami.fenx@inig.pl

Zachęcamy do korzystania z zakładki „Pytania i odpowiedzi” znajdującej się na stronie feniks.inig.pl/nabory.